Hyres och försäljningsvilkor

DJ SWEDEN SHOWFABRIKEN AB Uthyrnings och köperegler.

Uthyrningsverksamheten finns endast inom Stockholms området,
övriga delar av landet vid offert och enligt hyreskontrakt.
Betalningsvillkor
Faktura ges endast till företag vid godkänd kreditupplysning. Vid ej godkänd kreditupplysning gäller förskottsbetalning. 14 Dagar netto från faktura datum.
Fakturaavgift på 45 SEK tillkommer. Organisationsnummer måste anges i samband med beställningen.

Privat personer endast förskottsbetalning eller kontant vid leverans.

Alla angivna priser på våra uthyrningssidor Exkl. moms och per styck om inget annat anges.


Vid all uthyrning tillkommer transport
:

 

Pris på transport enligt gällande prislista.
Med lastning och lossning 15 minuter per tur. 
Trappor eller höjdskillnader ingår ej, då måste bärhjälp ombesörjas.  Vi måste kunna ta oss fram till lokalen med bil eller lastbil.

Vid bommad utkörning eller där kund är på plats eller avtalad tid. Erbjuds en ny utkörning vid annat tillfälle. Ny framkörningsavgift tillkommer med 400 SEK.

 

Allmänt:

Alla kablar ska vara ihop rullade i gott skicka, kablar får ej knytas. Öl, vin övrigt smutts ska vara bort torkat från kablar och utrustning. För närvarande debiteras rengöring och uppknytning 16 sek per kabel. Utrustningen vid återlämning måste vara ihopplockad på samma sätt som vid utlämning.

Avbeställning av bokad utrustning skall ske i god tid och ska ske skriftligen via mail eller post. Avbokning ska ske 2 veckor innan hyresdatumet. Avbokning mindre än 2 veckor debiteras 100% av hyresbeloppet. Avbokningen är endast godkänd efter kund har fått en skriftlig avbokningsbekräftelse från showfabriken via mail eller post.

§1 Tillämplighet
Nedanstående villkor skall gälla, om annat inte avtalats mellan uthyrare och hyresmannen. DJ SWEDEN SHOWFABRIKEN AB ingår ej muntliga överenskommelser, alla överenskommelser måste vara skriftliga eller via e-post för att vara giltiga.

§ Ljudutrustning eller tekniskutrustning får ej ställas upp på studentflak eller köras med elverk.

§ DJ Sweden Showfabriken AB håller inte utrustningen försäkrad Hyrestagaren är ansvarig för utrustningen till dess fulla värde vid uthyrning.

§  Giltigt Svensk identitetshandling måste kunna visas upp vid uthyrning. Vi har förbehåller vi oss rätten att neka uthyrning om identitet inte kan fastställas eller vid betalningsanmärkningar. Hyrestagare måste vara över 18 år. Vi lämnar endast ut utrustning till hyrestagare.

§ DJ SWEDEN SHOWFABRIKEN AB Tar kreditupplysning på hyrestagare, vid belastning av obetalda skulder eller betalningsanmärkningar förbehåller vi oss rätten att neka uthyrning.

§ DJ SWEDEN SHOWFABRIKEN AB debiterar kunden erforderlig avgift om utrustningen skadas, slits och/eller blir stulen under hyrestiden.

§ Uthyraren garanterar service på plats inom 24 timmar från anmälan om felet på utrustningen inte kan avhjälpas via telefon. Hyrestagaren medger DJ SWEDEN SHOWFABRIKEN AB tillträde till de lokaler där utrustningen finns för kontrollservice eller annat åtagande i samband med hyrd utrustning.
§ DJ SWEDEN SHOWFABRIKEN AB äger utrustningen och kan således utan vidare avhämta förhyrd utrustning samt debitera för ev. kostnader i samband med detta till kund om hyres reglerna bryts.

§ Med hyresperiod avses den tid som löper mellan det att utrustningen lämnar DJ SWEDEN SHOWFABRIKEN AB lager till dess att den återlämnas dit, oavsett om detta sker av hyresmannen själv eller genom bud/fraktbolag. Ut och inlämning sker alltid från samma ställe om inte annat avtalats.

 

BOKNINGSFÖRFRÅGAN:

Bokningsförfrågan är inte bindande förrän båda parter bekräftat och SHOWFABRIKEN.se har skickat en bokningsbekräftelse. Kunden fyller i hyresförfrågan via formulär på hemsidan, varpå SHOWFABRIKEN.se kontrollerar tillgänglighet och därefter återkommer till kunden med offert eller bokningsbekräftelse enligt gemensam muntlig eller skriftlig överrenskommelse.

AVBOKNING:

Vid förhinder av leverans: Force majeure: Vid förhinder som sjukdom med sjukintyg, naturkatastrof, krig, väghinder eller hinder som står utan som står utom kontroll som avspärrad sportevent. Artist/leverantör kan ej hållas ansvariga för uteblivna intäkter Pga. defekt utrustning som fabrikationsfel och strömavbrott.
Avbokning från kund måste ske skriftlig, avbokningen godkänts ej för än avbokningen bekräftas skriftligt.

 

§1. ÄGARE

Utrustningen tillhör Uthyraren. Hyresmannen får därför ej låna ut, sälja, pantsätta, uthyra, överlåta eller medföra utrustningen utomlands utan DJ SWEDEN SHOWFABRIKEN AB skriftliga medgivande. Hyr Hyresmannen ut utrustningen utan skriftlig tillåtelse av DJ SWEDEN SHOWFABRIKEN AB äger DJ SWEDEN SHOWFABRIKEN AB rätt att debitera ytterligare hyra enligt gällande taxa, alternativt enligt av Hyresmannen debiterad hyressumma gentemot tredje part. Överträdelse kommer omgående att polisanmälas. I händelse av rättslig åtgärd mot hyresman som kan inverka på DJ SWEDEN SHOWFABRIKEN AB rätt skall DJ SWEDEN SHOWFABRIKEN AB omgående meddelas och detta kontrakt företas för utmätningsman eller konkursförvaltare. DJ SWEDEN SHOWFABRIKEN AB är berättigat att med skälig varsel få tillträde till utrustningen för service, inspektion, utbyte eller återtagande av denna.

§1b. FÖRSÄLJNING.

Äganderätten av utrustning vid försäljning övergår till köpare först när fullikvid är betald.

§2. HYRA.

Hyra debiteras enligt punkten ”PRISER” samt räknas från och med den tid utrustningen lämnas ut från DJ SWEDEN SHOWFABRIKEN AB eller dess leverantörer till och med den tid utrustningen återlämnas. Hyra debiteras hyresmannen per påbörjat kalenderdygn. Hyran skall alltid erläggas i förskott och kvitto på inbetalning skall medtagas vid avhämtning om inte särskilt avtal träffas härom.

 

§3. UPPKOPPLING

Hyresmannen ansvarar för att utrustningen monteras, installeras och sköts på ett riktigt sätt samt att denna är lämpad för användandet. DJ SWEDEN SHOWFABRIKEN AB ansvarar ej för fel eller skador på utrustningen eller person, förorsakade av felaktigheter i användningslokalens elsystem, felaktig av hyresmannen gjord installation eller anslutning till såväl nätspänning som till annan utrustning som ej hyrt ut eller godkänts av DJ SWEDEN SHOWFABRIKEN AB. Om tvistemål uppstår angående installationen skall hyresmannen snarast kontakta DJ SWEDEN SHOWFABRIKEN AB för rådgivning. Mot ersättning kan DJ SWEDEN SHOWFABRIKEN AB även transportera och installera utrustningen på plats. 

§4. SKADA

Hyresmannen ansvarar under hela hyrestiden för skador på utrustningen som uppkommer vid transport eller genom brand, skadegörelse, vanvård eller felkoppling utförd av annan än DJ SWEDEN SHOWFABRIKEN AB eller av DJ SWEDEN SHOWFABRIKEN AB auktoriserad person. Hyresmannen ansvarar vidare för skada på annan apparatur som kopplats till utrustningen eller om sådan skulle skada utrustningen samt vid person- eller annan sakskada. Hyresmannen äger ej rätt, även om han är tekniskt kunnig, att göra ingrepp i utrustningen eller låta annan än av DJ SWEDEN SHOWFABRIKEN AB auktoriserad person utföra reparationer av denna. Har till följd av åtgärd från hyresmannens sida fel uppstått på utrustningen är DJ SWEDEN SHOWFABRIKEN AB ej skyldiga att i utbyte ställa annan felfri utrustning till förfogande eller att reparera utrustningen utan att hyresmannen erlägger ersättning härför. Hyresmannen ansvarar helt och fullt för hyrd utrustning och ska sörja för att undvika materiella skador och stöld. Fel betingade av elsystem eller annan kringutrustning står hyresmannen för.

 

§5. DRIFTSAVBROTT

DJ SWEDEN SHOWFABRIKEN AB ansvarar för att utrustningen är funktionsduglig under hyrestiden, dock med undantag för de situationer som nämnts i §3 och §4 ovan. Uppstår fel på utrustningen skall detta omedelbart anmälas till DJ SWEDEN SHOWFABRIKEN AB. Felaktig utrustning som ej är rapporterad felaktig, kan ej krävas ersättning efteråt. DJ SWEDEN SHOWFABRIKEN AB skall därmed antingen skyndsamt reparera utrustningen eller ersätta den med annan av likvärdig typ och modell som DJ SWEDEN SHOWFABRIKEN AB för tillfället har tillgänglig. För sådan ersättningsutrustning gäller vad som stadgats i detta avtal. Avdrag på hyreskostnad utgår endast för den tid utrustningen inte varit funktionsduglig och tidpunkt den är rapporterad via mail. DJ SWEDEN SHOWFABRIKEN AB fritar sig från ansvar för olägenheter eller kostnader som kan uppstå för hyresmannen p.g.a. av materialfel på utrustningen eller omständigheter som DJ SWEDEN SHOWFABRIKEN AB ej råder över.

§6. STÖLD OCH BEDRÄGERI.

Utrustningen räknas som mycket stöldbegärlig. Hyresmannen förbinder sig därför att hålla utrustningen under uppsikt under det att den används samt att förvara den i låst utrymme, helst larmat utrymme, när den ej är i bruk. Utrustningen får under inga omständigheter förvaras i fordon annat än under transport. Skulle trots dessa åtgärder förlust uppstå är hyresmannen skyldig att omgående göra polisanmälan samt underrätta DJ SWEDEN SHOWFABRIKEN AB om det inträffade. Vid förlust av hyresutrustning kommer det faktiska varuvärdet att debiteras hyresmannen.

Vid ej återlämnad hyresutrustning eller obetald köpt utrustning som förfallit till betalning mer än 1 månader godkänner kund att DJ SWEDEN SHOWFABRIKEN AB rätt att publicera namn, bild och personnummer offentligt på hyrestagare/företag och plats utrustningen befinner sig på utan begränsning, det gäller vid stöld eller bedrägeri. Gäller för alla köp eller hyra, stöld eller bedrägeri, är ett val kund gör medvetet och ansvarar över. Vi kan ej hållas ansvar för skada som uppkommit av publicering. Vi kommer varna en gång skriftligt, innan vi publicerar att kund har chansen att reglera återlämning eller reglera skuld. Förtydligande om kund har så mycket skulder och är i onåd med kronofogden eller andra ekonomiska tvister på sådant sätt att det är bevisligen för avsikt att inte betala och inte betalat skuld inom 2 månader av förfallodatumet och upprepade påminnelser ser vi det som bedrägeri. Då civilrättsliga processer inte når dessa personer.

 

§7. RADIO

Vid hyra av radiokommunikationsutrustning är hyresmannen ansvarig för att nödvändiga tillstånd och licenser inskaffas från Post & Telestyrelsen.

§8. ÅTERLÄMNING

Vid återlämning skall utrustningen vara i samma skick som vid utlämnandet. Högtalare och kablar skall vara rengjorda från ev. tejprester, stearinfläckar och dryckesspill. Samtliga kablar skall vara ihoprullade. Om kunden är i dröjsmål med återlämnandet av utrustningen och det ej beror på DJ SWEDEN SHOWFABRIKEN AB, och om inget annat är överenskommet, debiteras extra dygnshyra för varje påbörjat dygn med gällande taxa motsvarande det hyrespris som gäller vid hyran.

RESERVATION

Vi reserverar oss för eventuella prisuppdateringar vilka inte har blivit uppdaterade på vår webbsida i tid.

Variationer i kringutrustning kan förekomma, vi kan behöva byta ut utrustningen utan meddela kund då utrustning som är likvärdig eller bättre. Kablar, fästen, hållare, stativ varierar ofta m.m. Vi ser alltid till att hålla högsta kvalité för er säkerhet samt erforderlig kringutrustning för er hyra.

Hyrestagares underskrift att ha tagit del av hyresvillkor.

Namn:

Namnförtydligande: