Villkor för uthyrning

Gäller fr.o.m. 2019-10-01 och tills vidare.
”Showfabriken” är en förkortning av DJ Sweden Showfabriken AB
Orgnr. 556333-3332.
I nedanstående författning förkortas DJ Sweden Showfabriken AB – ”Showfabriken”
Samtliga priser anges exklusive moms.
Samtlig timdebitering sker per påbörjad timme.

§1 Uthyrningsvillkoren gäller mellan Showfabriken och beställaren, nedan kallad hyresmannen. Det åligger hyresmannen att själv ta del av de gällande uthyrningsvillkoren.

§2 De åligger hyresmannen att följa uthyrningsvillkoren oavsett om Showfabriken har personal på plats eller ej. Showfabrikens personal ingår ej i hyrespriset, om ej annat har överenskommits.

§3 Transport ingår ej i hyrespriset. Ombesörjer Showfabriken transport är detta en tillkommande kostnad.

§4 Hyresperioden avser den tiden som löper mellan att utrustningen lämnar Showfabrikens lager och till dess att den återlämnats dit. Detta gäller oavsett om det är hyresmannen själv som står för transporten eller om det är av hyresmannen utsett ombud och/eller fraktbolag som ombesörjer det. Ut- och inlämning sker alltid på samma plats, om inget annat överenskommits.

§5 I det fallet hyresmannen ej förlänger hyresperioden, och dröjer med återlämnande av hyrd utrustning efter hyresperiodens slut, är hyresmannen skyldig för varje påbörjat dygn ersätta Showfabriken med dygnshyra för den utrustning hyresmannen förfogar över samt även för de merkostnader eller utebliven inkomst som kan drabba Showfabriken.

§6 Normalt ska betalning ske mot faktura med 20 dagars betalningsvillkor. Vid ordervärden under 500kr tillkommer faktureringsavgift på 45kr. I de fall Showfabriken anser att en kreditprövning är nödvändig kommer Showfabriken att utföra detta mot hyresmannen. Showfabriken äger rätten att neka kredit om hyresmannen inte bedöms lämplig. En faktura avseende tjänster från Showfabriken skall anses ha mottagits 5 arbetsdagar ifrån fakturans utfärdande datum, om inget annat kan bevisas. Full likvid skall vara Showfabriken tillhanda senast på fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning kommer

Showfabriken debitera hyresmannen en påminnelseavgift och dröjsmålsränta (referensränta + 8 procentenheter)
Giltigt svensk identitetshandling måste kunna visas upp vid uthyrning. Vi har förbehåller vi oss rätten att neka uthyrning om identitet inte kan fastställas eller vid betalningsanmärkningar. Showfabriken har rätt att neka hyra vid misstanke och för risk av bedrägeri eller stöld oavsett orsak. Hyresmannen måste vara över 18 år. Vi lämnar endast ut hyrd utrustning till hyresmannen.
Vid belastning av obetalda skulder eller betalningsanmärkningar förbehåller vi oss rätten att neka uthyrning och eventleverans.

§7 Hyresmannen är ensam ansvarig, under hela hyresperioden för skada och/eller förlust av hyrd utrustning. Oavsett om de beror på vållande eller våda (olyckshändelse). Det åligger hyresmannen att hålla utrustningen försäkrad till sitt fulla värde och för all risk under hela hyresperioden. Vid eventuell skada och/eller förlust av hela eller delar av hyrd utrustning, är hyresmannen skyldig att utan dröjsmål ersätta Showfabriken för den skadade utrustningen till sitt fulla värde, även vid en eventuell nedsättning från försäkringsbolag. Hyresmannen är skyldig att utan dröjsmål informera Showfabriken om skada och/eller förlust av hela eller delar av utrustningen har skett. Med skada menas inte interna fel så som förslitningsskador eller fabrikationsfel, som efter felsökning av Showfabrikens personal inte hyresmannen kan göras ansvarig för. Förtydligande: repa på bildyta bildskärm, högtalare där polyetenlacken skadats räknas inte som förslitnings slitage utan yttre åverkan.

SKADA Hyresmannen ansvarar under hela hyrestiden för skador på utrustningen som uppkommer vid transport eller genom brand, fukt, väder, vind skadegörelse, vanvård eller felkoppling utförd av annan än.
Showfabriken eller av Showfabrikens auktoriserad person. Hyresmannen ansvarar vidare för skada på annan apparatur som kopplats till utrustningen eller om sådan skulle skada utrustningen samt vid person- eller annan sakskada. Hyresmannen äger ej rätt, även om han är tekniskt kunnig, att göra ingrepp i utrustningen eller låta annan än av Showfabriken auktoriserad person utföra reparationer av denna. Har till följd av åtgärd från hyresmannens sida fel uppstått på utrustningen är Showfabriken ej skyldiga att i utbyte ställa annan felfri utrustning till förfogande eller att reparera utrustningen utan att hyresmannen erlägger ersättning härför. Hyresmannen ansvarar helt och fullt för hyrd utrustning och ska sörja för att undvika materiella skador och stöld. Fel betingade av elsystem eller annan kringutrustning står hyresmannen för. Dolda fel och sådant som kan anses vara fel vid uthämtningen ansvarar uthyraren för.

STÖLD Utrustningen räknas som mycket stöldbegärlig. Hyresmannen förbinder sig därför att hålla utrustningen under uppsikt under det att den används samt att förvara den i låst utrymme, helst larmat utrymme, när den ej är i bruk. Utrustningen får under inga omständigheter förvaras i fordon annat än under transport. Skulle trots dessa åtgärder förlust uppstå är hyresmannen skyldig att omgående göra polisanmälan samt underrätta Showfabriken om det inträffade. Vid förlust av hyresutrustning kommer det faktiska varuvärdet att debiteras hyresmannen.

§8 Showfabriken ansvarar för att hyrd utrustning är i funktionsdugligt skick vid utlämningstillfället. Det åligger hyresmannen att under hyresperiodens början kontrollera att utrustningen är felfri. Skulle fel uppstå under hyresperioden skall hyresmannen utan dröjsmål informera Showfabriken. Endast företag som har ett samarbetsavtal och/eller är godkända av Showfabriken får utföra reparationer av Showfabrikens utrustning. Hyresmannen får inte göra ingrepp i/på Showfabrikens utrustning, även om Han/Hon äger teknisk kompetens. Skador som orsakats av ingrepp på utrustningen av hyresmannen kommer Showfabriken debitera hyresmannen till fullo vad de kostar att återställa skadan.

Konfetti: Används konfetti måste det informeras i förväg, metallkonfetti förstör tekniks utrustning och räknas som yttre påverkan och är kunds ansvar. Städkostnad eller faktiskkostnad tillkommer om plast/metall konfetti hamnar i teknik utrustning.
Vid alla utomhusarrangemang skall all utrustning placeras väl skyddad under tak med gott
säkerhetsavstånd så att regn eller annat nedfall inte når utrustningen. Eventuella skador på
utrustningen som uppkommer pga. brister i scenbygge, regnskydd etc. ansvarar hyresmannenn för.

Ljudutrustning eller tekniskutrustning får ej ställas upp på studentflak eller köras med elverk.

§9 All hyrd utrustning kvarstår i Showfabrikens ägo under hela hyresperioden. Hyresmannen får därför ej låna ut, pantsätta, överlåta, eller sälja utrustningen. Utrustningen får ej heller uthyras i till tredje part eller föras utomlands utan medgivande från Showfabriken. Showfabrikens märkningar får ej avlägsnas eller täckas över utan medgivande från Showfabriken.

§10 Hyresmannen ansvarar själv för att all beställd och erforderlig utrustning kommer med vid utlämningstillfället. Showfabriken kan inte göras ansvarig för felbeställd eller kvarglömd utrustning.

§11 Hyresmannen är skyldig att äga nödig kännedom om inkoppling och de säkerhetsföreskrifter som gäller för anslutning av utrustningen till allmänna elnätet. Hyresmannen ansvarar för att utrustning, person och egendom inte kommer till skada vid inkoppling till allmänna elnätet och/eller sammankoppling med annan utrustning.

§12 Vid arrangemang där Showfabriken levererar såväl utrustning som personal, ansvarar hyresmannen för att det finns erforderlig kraftförsörjning enligt det som avtalats vid projekteringen av arrangemanget. Hyresmannen är också skyldig att kontrollera att de elektriska installationerna är fackmannamässigt utförda och att kravet på personskydd uppfylls. Hyresmannen är ensam ansvarig för skador på person och utrustning som förorsakats av felaktiga elinstallationer.

§13 Showfabriken ansvarar ej och kan ej göras ekonomiskt ersättningsskyldig för misslyckat arrangemang, visning, föreställning eller liknande som orsakats av fel på utrustningen, transportförseningar, force majeure eller andra omständigheter som inte Showfabriken råder över. Showfabriken ansvarar ej för skada som kan uppkomma av hyresförhållande som kan komma att drabba tredje part.
Showfababriken måste ha fri lejd på väg till eventplats. Vägen måste var brukbar. Tillstånd för färd på avstängda vägar ombesörjes av hyresmanen och är kunds ansvar.
Showfabriken tar ej ansvar för skada på mark eller fastighet vid leverans eller byggnationer under leverans. Upp till hyresmanen att ansvara erforderligt markskydd samt säkerhetsåtgärder.
Parkering skall ombesörjas av kund vid montering, lastning och under tiden eventet pågår, och därför måste lastzon eller P-ruta finnas i anslutning till er lastingång. Eventuella parkeringsavgifter eller parkeringsanmärkning tillkommer.

Vid förhinder av leverans: Vid förhinder som står utan som står utom Showfabrikens kontroll som väg avspärrad, sportevent, sjukdom med sjukintyg, naturkatastrof, krig, väghinder eller hinder. Showfabriken kan ej hållas ansvariga för uteblivna intäkter på grund av ovanstående.

Förseningar hos kund eller arbetstid som överskrider den avtalade leveranstiden kommer att debiteras enligt gällande prislista.
Kund ansvarar att vi har god monteringstid, att stolar, och annat som är i vägen måste vara undanplockat.
Där kund har gett för kort ram för monteringstid eller saker som blockera tar vi ej ansvar vid förseningar vid montering.

§14 Vid hyresperiodens slut är hyresmannen skyldig att iordningställa rengöra utrustningen med tillbehör och case i det skick som den var när den levererades från Showfabrikens lager. I annat fall kommer hyresmannen att debiteras den tid det tar för Showfabriken att återställa utrustningen.

§15 Showfabriken är berättigad med särskilt varsel få, för service, inspektion eller utbyte, tillträde till hyrd utrustning.

§16 Vid hyra där hyresperioden överstiger en månad tillämpas löpande delfakturering. Delfakturering sker månatligen den sista vardagen i varje månad.

§17 Showfabriken har rätt att omedelbart häva ett hyresåtagande och omedelbart återtaga hyrd utrustning i de fall hyresmannen:
• Dröjer med betalning efter upprepade påminnelser.
• Försatts i konkurs, omyndigförklarats eller avlidit.
• I strid med §15 och vägrar Showfabriken tillträde till utrustning.
• Vanvård av utrustning eller felaktigt användande
• I väsentlig mån åsidosätter vad som överenskommits i detta avtal.

Vid avtalsbrott äger Showfabriken rätt att häva ingångna avtal omedelbart och tillgodogöra sig avtalad ersättning.

§18 Om villkor i hyresavtal och ordererkännanden strider mot en eller flera paragrafer i hyresvillkoren skall avtalade avvikelser gälla framför dessa paragrafer. För att tillägg och ändringar till ovan nämnda hyresavtal skall vara giltiga, skall de vara skriftliga och upprättas i minst två exemplar var av parterna tagit var sitt.

§19 Regler för avbokning:
Avbeställning av bokad utrustning och personal måste göras senast 15 dagar innan hyrestidens
början. Sker avbokning senare debiteras 100 % av hyresbeloppet.
Avbokning skall alltid ske skriftligen och är leveransen anses som avbokad först efter att både kund och Showfabriken skriftligen bekräftat denna. För bokad men ej avhämtad utrustning, debiteras avtalad hyreskostnad om annat ej överenskommit.

§20 Projektering:
Projektering tillkommer löpande per timme enligt prislista. Projektering Innefattar: Planering, rek på plats, samanställning av Rider/PM, sammanställning och uppdateringar av offert, personalplaneringar, schemaplanering för att eventet ska kunna genomföras smidigt. Två timmar projektering ingår utan debitering om inget annat avtalas, därefter löpande per timme.
Projekteringsarbete debiteras även om projektet inte blir av eller avbokas.

§21GDPR:
Showfabriken behandlar personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet. Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt samband med en kundrelation. Vid inledande av kundrelation och vid vissa betalningar kan vi komma att kontrollera personuppgifterna mot sanktionslistor som vi enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig eller har rätt att tillämpa för att säkerställa att kundrelationen kan inledas och betalning genomföras.
Vi behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för dessa ändamål, t.ex. namn och personnummer, och adress. Dessa uppgifter sparas hos oss så länge de behövs för syftet med behandlingen och gallras därefter enligt särskilda rutiner.
Enda personuppgifter som sparas är enligt bokföringslagens krav.
Vi kommer aldrig att använda de uppgifter vi har om dig för marknadsföring, samarbetspartners varor och/eller tjänster.

§22 Eventuell tvist tolkas i enlighet med svensk lag och ska avgöras vid svensk domstol.